Komu przysługuje zwolnienie z podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług pozwala niektórym podatnikom korzystać z zwolnienia z podatku VAT. Przedsiębiorcy którzy spełniają wymogi ustawy o VAT mogą korzystać z takiego zwolnienia. Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT określa art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W naszym biurze rachunkowym w Oświęcimiu informujemy klientów o warunkach jakie muszą spełniać aby móc skorzystać z takiego zwolnienia. W art. 113 ust.1 określone jest tak zwane podmiotowe zwolnienie, które mówi nam iż: „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” Nowi klienci naszego biura rachunkowego którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku obrotowego informowani są również iż mogą korzystać z takiego zwolnienia z podatku VAT, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Jeśli kwota sprzedaży przekroczy, w trakcie trwającego roku obrotowego proporcjonalnie ten limit, podatnik traci prawo do zwolnienia od czynności która przekroczono ten limit. W naszym biurze rachunkowym w Oświęcimiu klienci którzy wybrali zwolnieni podatkowe z VAT są na bieżąco monitorowani oraz zbliżając się do kwoty limitu, informowani o mogącej nastąpić utracie prawa do korzystania z zwolnienia z podatku VAT.  Do wyliczenia kwoty która uprawnia do zwolnienia z podatku VAT przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto. Nie wlicza się również czynności które wymienione są w art. 113 ust. 2 a mianowicie:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Niestety ustawa o podatku VAT wymienia także szereg czynności których wykonywanie w prowadzonej działalności gospodarczej wyklucza podatnika z możliwości korzystania z zwolnienia z podatku VAT.  Klienci których obsługuje nasze biuro rachunkowe w Oświęcimiu informowania są iż nie mogą korzystać z zwolnienia z podatku VAT wykonując w prowadzonej działalności gospodarczej następujące czynności:

 1. dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

– motocykli (PKWiU 45.4);

2. świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Wykonywanie nawet sporadyczne wymienionych czynności powoduję iż podatnik traci prawo do możliwości korzystania z zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT.

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka