Zmiany w obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2019 roku.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w 2019 roku obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nie jest już uzależniony od wysokości przychodów lub kosztów które są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy. Według przepisów obowiązujących w 2019 roku, na co zwraca uwagę nasze biuro rachunkowe z Oświęcimia, lokalną dokumentacje cen transferowych sporządza się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona o podatek VAT przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy o PDOP i art. 23w ust. 2 ustawy o PDOF):

  1. 10.000.000 zł. – w przypadku transakcji towarowej,
  2. 10.000.000 zł. – w przypadku transakcji finansowej,
  3. 2.000.000 zł. – w przypadku transakcji usługowej,
  4. 2.000.000 zł. – w przypadku innej transakcji niż wymienione w pkt 1-3

Podsumowując, ustalając, czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacja cen transferowych za 2019 r., należy wziąć pod uwagę wartość netto transakcji zawieranych z podmiotem powiązanym.   

Należy dodać iż progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

– każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji,

– strony kosztowej i przychodowej.

Nasze biuro rachunkowe z Oświęcimia przestrzega klientów aby mieli na uwadze, że wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym ustalana jest bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Informujemy również klientów naszego biura rachunkowego z siedzibą w Oświęcimiu iż przy ocenie czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

– jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym,

– określone kryteria porównywalności,

– metody weryfikacji cen transferowych,

– inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Wynika to z art. 11k ust. 3-5 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 23w ust. 3-5 ustawy o PDOF

Przestrzegamy również klientów naszego biura rachunkowego w Oświęcimiu, że nawet przekroczenie ww. progów nie musi oznaczać konieczności sporządzania dokumentacji cen transferowych. Ustawy podatkowe przewidują bowiem szereg włączeń w tym zakresie. Ujęte są one w art. 11n ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 23z ustawy o PDOF.

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania między innymi do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązany mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

– nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,

– nie korzysta ze zwolnienia dotyczącego dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

– nie korzysta ze zwolnienia dotyczącego dochodów określonych w decyzji o wspieraniu nowych inwestycji,

– nie poniósł straty podatkowej.

Przedstawione zasady obowiązują w 2019 roku.

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka w Oświęcimiu