Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – tzw. „Split payment”

Materiał informacyjny przygotowany dla klientów oraz potencjalnych klientów Biura Rachunkowego Paweł Mańka Oświęcim.

Celem wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest rezygnacja z mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym na rzecz stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Uchwalenie zmian w prawie podatkowym VAT ma za zadanie również modyfikacje solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy.

Data wejścia w życie – od 01.11.2019 r.  (od tego dnia nie będzie już „odwrotnego obciążenia” w transakcjach krajowych)

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia (załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

Klienci naszego biura rachunkowego Oświęcim informowani są również iż obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie występował jeśli istnieją łącznie 2 warunki :

 1. Przedmiotem transakcji będą towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 2. Kwota należności na fakturze osiągnie określoną w przepisach kwotę. (tj. 15.000,00 zł.)

Przepisem zasadniczym jest art. 108 a ust 1a – „przy dokonaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców*, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.”

*w artykule tym mowa jest o kwocie 15.000,00 zł.

Wniosek: zatem część transakcji (ta poniżej 15.000,00 zł.) które obecnie objęta jest „odwrotnym obciążeniem” nie zostanie od 01.11.2019 r. objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie „podzielonej płatności”. Nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności dla kwoty poniżej 15.000,00 zł. na zasadzie dobrowolności.

Może się zdarzyć sytuacja że faktura o wartości brutto powyżej 15.000,00 zł. będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 1.000,00 zł. netto + 230,00 zł. VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230,00 zł.

Ważna informacja dla klientów biura rachunkowego Paweł Mańka w Oświęcimiu: podzielona płatność dotyczy tak samo zaliczek

Jeśli wystawiać będziemy od 01.11.2019 fakturę sprzedaży i kwota należności ogółem na tej fakturze będzie wynosiła 15.000,00 zł. i więcej i będą na niej pozycje z załącznika nr 15 to obowiązkowo musimy umieścić na takiej fakturze wyraz: „mechanizm podzielonej płatności”.

Jeśli nawet jedna pozycja na tej fakturze będzie z załącznika nr 15 np. za 1.000,00 zł. a kwota faktury będzie wynosiła 15.000,00 i więcej to musimy umieścić wyraz: „mechanizm podzielonej płatności”.

Biuro rachunkowe w Oświęcimiu przestrzega również przed sankcjami i tak:

SANKCJE:

 1. Konsekwencje dla sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem przepisów czyli bez wyrazu: „mechanizm podzielonej płatności”, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązani podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy wykazanej na tej fakturze.

Przykładowo faktura na 100.000,00 netto + 23.000,00 zł. VAT miała być oznaczona „mechanizm podzielonej płatności” nie został to dodatkowe zobowiązanie 30% z 23.000,00 zł. = 6.900,00 zł.

Aby jednak nie siać niepotrzebnego stresu:

SANKCJA nie będzie jednak stosowana jeśli nabywca mimo braku stosownej informacji na fakturze dokona zapłaty w podzielonej płatności.

Jeśli więc popełnimy błąd jako sprzedawcy powinniśmy jak najszybciej jeszcze prze uregulowaniem należności poinformować nabywcę że wystawiliśmy mu fakturę bez wymaganego oznaczenia.

Musimy również poprawić fakturę lub nabywca może wystawić notę korygującą.

 • Konsekwencje dla nabywcy

Jeśli dokonamy płatności bez mechanizmu podzielonej płatności za fakturę która miała być zapłacona z podzieloną płatnością naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 (czyli tak samo jak przy sprzedawcy).

Bardzo ważne jest jednak: że nawet gdy sprzedawca zapomni i nie umieści na fakturze wyrazu: „mechanizm podzielonej płatności” a my nie będziemy czujni i puścimy przelew normalnie to i tak zostaniemy ukarani pomimo że nas sprzedawca nie poinformował.

Wiec trzeba mieć oczy wokół głowy i faktury z kwotą 15.000,00 zł.  i więcej pięć razy przeglądnąć zanim się ją zapłaci. Bo nawet jeśli jest jedna pozycja na tej fakturze która musi być zapłacona jako „split payment” to tak ją musimy zapłacić.

SANKCJI nabywca może uniknąć jeśli sprzedawca będzie uczciwy i rozliczy cały VAT należny jako „mechanizm podzielonej płatności”.

Trochę jeszcze o samych przelewach.

Możemy zapłacić jednym przelewem kilka faktur ale w rubryce numer faktury wpisujemy okres

za jaki płacimy.

I tutaj bardzo ważne: Jeśli płacimy za kilka faktur wpisując okres a np. nie mamy jednej faktury lub kilku faktur bo np. nie wydrukowaliśmy jej sobie a dostaliśmy ją meilem to może się okazać że płacimy niezgodnie z przepisami i zostanie nam naliczona 30% sankcja.

Co jest ważne z rachunku VAT na którym będą się nam gromadziły środki które nam ktoś zapłaci możemy płacić: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy, należności celne oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli otrzymamy fakturę np. na kwotę 20.000,00 zł. netto + VAT 4.600,00 zł dokumentującą sprzedaż towarów lub usług z załącznika nr 15 to:

możemy:

 1. zapłacić ją przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 2. uregulować należność w drodze kompensaty.

nie możemy:

 1. zapłacić za pomocą karty płatniczej,
 2. zapłacić gotówką,
 3. zapłacić bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy
 4. dokonać „zwykłego” przelewu,
 5. dokonać przelewu na rachunek inny niż rozliczeniowy np. kredytowy, powierniczy, ROR itp.

Zapłata w podzielonej płatności jest również bardzo ważna bo zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością solidarną. Czyli kupujemy towar od nieuczciwego sprzedawcy płacimy mu normalnie a mieliśmy w split payment to odpowiadamy solidarnie za kwotę tego niezapłaconego VAT-u jeśli wiedzieliśmy lub mieliśmy uzasadnione podstawy aby przypuszczać  o tym że nie zapłaci podatku VAT. Czyli jesteśmy zmuszeni sami pilnować innego przedsiębiorcę.

Przedstawiłem podstawowe informacje odnośnie mechanizmu podzielonej płatności i na pewno wiele pytań pojawi się już w trakcje jego wprowadzenia.

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka w Oświęcim informuje również o innych zmiana w prawie podatkowym:

Od 01.01.2020 r. została ograniczona kwartalna możliwość rozliczania się z podatku VAT. Nie mogą się rozliczać kwartalnie z podatku VAT podatnicy którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w już wspomnianym załączniku 15 do ustawy (w załączeniu) chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów , kwoty 50.000,00 zł.

Biuro rachunkowe Oświęcim 14.10.2019

Zapraszamy do współpracy.