Naruszenie obowiązków związanych z składaniem nowych plików JPK.

Sporządzenie nowych plików JPK jest obowiązkiem jaki ustawodawca nakłada na podatnika, w związku z powyższym ich niezłożenie lub złożenie z błędami będzie skutkować nałożeniem grzywny. Nasze biuro rachunkowe w Oświęcimiu dokłada wszelkich starań aby uniknąć takich sytuacji. Sankcje jakie przewidziane są za niezłożenie lub złożenie pliku JPK z błędami wynikają z artykułu 54 Kodeksu Karnego Skarbowego.  Mówi on nam że podatnicy, którzy uchylając się od opodatkowania, nie składają deklaracji, popełniają wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W artykule 56 Kodeksu Karnego Skarbowego znajdziemy zaś informacje, iż wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe popełniają podatnicy, którzy między innymi, składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracje lub oświadczenie, podają nieprawdę lub zatajają prawdę, przez co narażają podatek na uszczuplenie. Wskazane czyny stanowią:

– wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny w przypadku gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (art. 54 § 3 oraz art 56 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego).

– przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (art. 54 § 2 oraz art 56 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego) jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wysokości.

– przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych oraz karą pozbawienie wolności, albo obu tym karą łącznie – w innych przypadkach (art. 54 § 1 oraz art 56 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Korzystając Państwo z usług profesjonalnego księgowego minimalizują zagrożenie związane z nałożeniem sankcji. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi w Oświęcimiu i okolicach a poziom naszych usług staramy się utrzymywać na najwyższym poziomie.

Do odpowiedzialności karnej skarbowej według obowiązujących przepisów będą mogli być pociągani m. in. będący osobami fizycznymi podatnicy oraz (na podstawie przepisów § 9 Kodeksu Karnego Skarbowego) osoby fizyczne odpowiedzialne do składania deklaracji VAT przez podatników, które będą naruszać obowiązek składania deklaracji VAT w ramach nowego pliku JPK_VAT jak również będą składać takie deklaracje po terminie jak również będą podawać w nich nieprawdę lub będą zatajać w nich prawdę. Dlatego też wybór profesjonalnego księgowego jest konieczne aby dany przedsiębiorca mógł spać bezpiecznie. Polecamy dlatego usługi księgowe naszego biura rachunkowego dla klientów z Oświęcimia i nie tylko.

Od 1 października w brzmieniu art. 56 § 4 Kodeksu Karnego Skarbowego ustanowiono, iż każe określonej w art 56 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu albo płatnikowi deklaracji lub oświadczenia bądź wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Dlatego ważne jest aby biuro rachunkowe posiadało dostęp no najnowocześniejszych narzędzi jakie obecnie dostępne są na rynku. Nasze biuro rachunkowe działające na terenie Oświęcimia i okolic pracuje na najnowocześniejszym obecnie oprogramowaniu, posiadamy dostęp do jego ciągłych aktualizacji, przez co zapewniamy najwyższe bezpieczeństwo naszym klientom.

Po za tym od 1 października 2020 roku przepisy VAT będą przewidywać karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy błąd w przesłanej ewidencji. Kara ta w formie decyzji, będzie nakładana na podatników, którzy nie prześlą skorygowanej ewidencji, nie złożą wyjaśnień lub zrobią to po terminie, albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykażą, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Mówi o tym dodatkowy art. 109 ust. 3h ustawy o VAT.

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

Kara nie będzie jednak nakładana na podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Na uiszczenie kary podatnik otrzyma termin 14 dni od doręczenia decyzji.

Wszystkie te argumenty przemawiają za powierzeniem swojej księgowości tylko i wyłącznie profesjonalnemu księgowemu. Nasz biuro rachunkowe działające na terenie Oświęcimia i okolic to profesjonalizm któremu warto zaufać.

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka