Zmiany dotyczące używania samochodów osobowych w firmie

Od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w firmie jako środki trwałe podatnika, używanymi na podstawie umowy najmu, leasingu itp.

Jeszcze do końca 2018 r. nie uważało się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000,00 euro. Od 1 stycznia 2019 r. został podwyższony ten limit i obecnie wynosi on 150.000 zł. W ramach świadczonych usług księgowych, stosując powyższe ograniczenie każdorazowo ustalamy, jaka część odpisu amortyzacyjnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył również z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustalona w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł. pozostaje do wartość samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przypominamy że do końca 2018 roku limit ten wynosił 20.000 euro. Zaznaczamy jednak że ograniczenie to dotyczy tylko i wyłącznie składek ubezpieczeniowych które ustalane są w oparciu o wartość samochodu czyli generalnie składek AC.

Zmiany w przepisach podatkowych dotyczą również opłat leasingowych. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł. pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Kwota limitu 150.000 zł. obejmuje także kwotę podatku VAT naliczonego, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu. Należy jednak zaznaczyć że limit 150.000 zł. stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy części „odsetkowej” takiej opłaty.

Ustawodawca dokonał również rewolucyjnych zmian w kosztach używania samochodu osobowego. Do końca 2018 r. wydatki związane z używaniem samochodów osobowych które stanowiły środek trwały w firmie nie były ograniczane. Jednak od 1 stycznia 2019 r. jeśli samochód osobowy (stanowiący środek trwały) jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (tzn. do celów mieszanych), to podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków z tytułu używania tego samochodu. W biurze rachunkowym Paweł Mańka każdy wydatek eksploatacyjny na samochód osobowy używany do celów mieszanych jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów stosując powyższe ograniczenie.

W szczególny sposób ustawodawca odniósł się do zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy (podatnika PIT) tj. niestanowiącego środka trwałego. Wydatki na taki samochód oraz składki na ubezpieczenie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko jako 20% ich wysokości.