„Biała lista” podatników VAT

Jest to utworzona baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT która ma ułatwić i przyspieszyć proces wyszukiwania danych o podmiotach gospodarczych.

adres bazy:   https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W wykazie znajdziesz:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

są tam dane o podatnikach , w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, którzy zostali wykreśleni oraz których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Można tam sprawdzić aktualny status podatnika jak również status na dany dzień.

Wśród zamieszczonych danych o podatniku jest również zgłoszony do Urzędu Skarbowego jego numer rachunku bankowego.

Sankcje:

W związku z wprowadzoną „białą listą” od 01 stycznia 2020 r. w ordynacji podatkowej wprowadzono zapis iż jeśli zapłacimy na inny rachunek bankowy niż ten wykazany w białej liście na dzień zlecenia przelewu naszego dostawcy lub usługodawcy to odpowiadamy solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawca towarów lub usługodawcą, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie  przypadających na tą dostawę.

aby odpowiadać solidarnie muszą być łącznie spełnione dwa warunki tj.:

1. dokonanie płatności na rachunek inny niż wykazany w wykazie

2. musi istnieć obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego

   (czyli dotyczy transakcji od 15.000,00 zł.)

Chciał bym jednak w tym miejscu podać kilka przykładów kiedy możemy mieć wrażenie że jest wszystko ok a tak naprawdę nie jest czyli źle interpretujemy pojęcie transakcja.

Przykłady.

Kupujemy w salonie samochód i płacimy gotówką zaliczką 3.000,00 zł. ale wartość samochodu jest 60.000,00 zł.  Nie ważne że płacimy zaliczkę poniżej 15.000,00 zł. bo całą transakcja jest o wiele wyższa i mamy obowiązek zapłaty tą kwotę 3.000,00 zł. przelewem.

Usługi księgowe na czas nieokreślony. Jest to według prawa podatkowego jedna transakcja i do momentu gdy od początku współpracy nie przekroczy płatność 15.000,00 zł. możemy rozliczać się gotówką ale od 15.000,00 zł. już musi być rozliczenie przelewem nawet gdyby miesięcznie było by to kilkaset złotych.

Jednak gdyby zawarta została umowę na czas określony np. 1 rok z wynagrodzeniem miesięcznym np. 2.000,00 zł. to już od pierwszej faktury musiała by być ona rozliczana bezgotówkowo czyli przelewem bo cała wartość transakcji wynosi: 12 x 2.000,00 = 24.000,00 zł.

Podobnie jest z ratami mogą one być niewielkie ale wartość transakcji (to co spłacamy) wynosi 15.000,00 zł. i mamy obowiązek płacić te raty za pomocą rachunku bankowego z wykazu z „białej listy” już od pierwszej raty.

Klienci naszego biura rachunkowego w Oświęcimiu są  informowani że drugi warunek który powoduje powstanie sankcji  jest spełnić bardzo łatwo nawet pomimo tego iż wydaje się nam że jest wszystko dobrze.

Oczywiście poza nową sankcją nie będziemy mogli również zaliczyć sobie w koszty podatkowe takiego wydatku bo już od dawna obowiązuje limit 15.000,00 zł. odnośnie transakcji i obowiązku zapłaty przez rachunek bankowy. Czyli będziemy mieć dwie sankcje.

Klienci naszego biura rachunkowego w Oświęcimiu są również informowani iż limit transakcji oblicza się w kwotach brutto. Przepisy mówią o płatności. Więc może być faktura na 12.195,12 netto plus 23% i już obowiązuje nas zapłata przelewem na rachunek bankowy z wykazu.

Ważne: Istotne jest czy rachunek bankowy znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy, czy uznania rachunku sprzedawcy.

Nasuwa się pytanie czy można się jakoś zabezpieczyć, no w końcu każdy się może pomylić. Dlatego też informujemy klientów naszego biura rachunkowego w Oświęcimiu że jeśli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformują naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku bankowego, na który zlecili przelew, to będą mogli zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nie poniosą również odpowiedzialności solidarnej, mimo że wpłata trafi na inny rachunek niż wykazany w wykazie.

Ważne: Jednorazowa wartość transakcji to cała wartość należności lub zobowiązań związanych z odpłatną dostawą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług, które zostały określone w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Jeśli jest jakakolwiek wątpliwość, dla bezpieczeństwa lepiej zapłacić przelewem, jak również przyjąć płatność w takiej formie.

Ważne informacja dla klientów biura rachunkowego: Rachunek płatniczy to zarówno rachunek bankowy, SKOK oraz mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe. Ważne, aby płatność odbyła się przez rachunek płatniczy przedsiębiorcy.

Podsumowując:

Do 01.01.2020 r. jest troszkę czasu dlatego proszę posprawdzać rachunki bankowe swoich kontrahentów czy są pozgłaszane do „białej listy” oraz unikamy płacenia gotówką. Najbezpieczniej wszystkie transakcje płacić za pośrednictwem rachunku bankowego. Wyrobić w sobie taki nawyk.

Biuro rachunkowe Paweł Mańka