Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest ?

W naszym biurze rachunkowym w Oświęcimiu często spotykamy się z pytaniem czym są Pracownicze Plany Kapitałowe. W tym krótkim artykule postaram się wyjaśnić w pigułce czym one są.

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

Każdy zatrudniony, który ukończył 18 lat ale nie ukończył jeszcze 55 lat, zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać na podstawie pisemnej deklaracji.

Osoby w wieku 55 – 70 lat mają prawo dobrowolnego przystąpienia do PPK. Osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Wiele osób pyta czy przystępując do PPK jestem związany z nim do końca życia. Odpowiedź jest jedna. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jaki i do niego wrócić.

Klienci naszego biura rachunkowego w Oświęcimiu często zadają pytania ile to kosztuje. Wpłaty będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.

Często w naszym biurze rachunkowym w Oświęcimiu klieci prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze i nie zatrudniający pracowników pytają czy muszą przystąpić do PPK. Nie muszą i w gruncie rzeczy nie mogą. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników w rozumieniu ustawy o PPK, są wyłączone spod obowiązywania ustawy. Zgodnie z ustawą o PPK jej przepisów nie stosuje się do:

1. mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

2. osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie w którym ustawa ma do niego zastosowanie, prowadzi PPE w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Często pada także pytanie. Czy od wpłat pracodawcy do PPK naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne? Tu odpowiedź również jest jedna. Nie. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym nie stanowią również podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych).

Gdzie znajdziemy listę instytucji, w których pracodawca będzie mógł otworzyć PPK? Lista instytucji które zostały wpisane do ewidencji PPK oraz oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK wraz z ich ofertą, jest opublikowana na specjalnym portalu internetowym zawierającym kompedium wiedzy na temat PPK www.mojeppk.pl

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka